Guziki

Zasady naboru

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty kształcenie specjalne jest integralną częścią systemu edukacji.

Kształcenie specjalne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 obejmuje uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, stopniami upośledzenia umysłowego, z autyzmem, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na terenie zespołu funkcjonują:

  • 3 oddziały przedszkolne /w tym 2 dla dzieci z autyzmem/
  • klasy w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 128,
  • klasy w Publicznym Gimnazjum Specjalne Nr 4,
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych,
  • klasy dla dzieci z autyzmem, podlegające pod SPS Nr 128 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 58,
  • zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawą do specjalnej organizacji nauki i doboru metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością lub upośledzeniem umysłowym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te, na wniosek ;rodziców, wydają zespoły orzekające funkcjonujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do kształcenia specjalnego wymagane jest skierowanie, które wystawiane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Formularz wniosku o Wydziału Edukacji UMŁ

Skierowanie dziecka do szkoły specjalnej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 533